Sesja Rady Miejskiej Iławy

i

Autor: UM Iława

Iławscy radni przygotowują się do sesji ze zwiększonymi zasadami bezpieczeństwa [AUDIO]

2020-03-23 12:36

Nastały rudne czasy nie tylko dla mieszkańców ale również lokalnych samorządów. Radni nie mogą zamknąć się w domach, trzeba nadać tok kolejnych uchwałom.

30 marca o 14:00 ma odbyć się XIX Sesja Rady Miejskiej Iławy. Tak przedstawia się jej zakładany porządek:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum .
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji .
4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 roku (MOPS)
5. Sprawozdanie z realizacji działań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Iława oraz potrzeby w tym zakresie (MOPS)
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2020-2029 (ref. Skarbnik Miasta)
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok (ref. Skarbnik Miasta)
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo - Iława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo - rowerowego"(Skarbnik Miasta)
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Iławy w roku 2020 (Insp. ds. Ochrony Środowiska)
10. Podjęcie chwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Iławy (Insp. ds. Ochrony Środowiska)
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 (Z-ca Burmistrza D. Kamińska)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miejskiej Iława (Dyr. MZOSIP)
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób, bagażu ręcznego i zwierząt środkami lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie (Prezes ZKM)
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen i ulg za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Iławie (Prezes ZKM)
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Iława na lata 2020-2024” (Prezes ITBS)
16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia lokali mieszkalnych (Prezes ITBS)
17. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta.
18. Wnioski mieszkańców Iławy.
19. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
20. Komunikaty i oświadczenia
21. Zamknięcie obrad XIX Sesji.

Jak informuje przewodniczący iławskiej Rady Miejskiej - Michał Młotek, obrad nie da się uniknąć:

- Mimo pandemii musimy się zebrać. Na podjęcie czekają decyzje, których nie można odwlekać w czasie. Między innymi wniosek burmistrza o przeznaczenie dodatkowych 40 tys. zł na zarządzanie kryzysowe oraz uchwały inne ważne uchwały. Analizowaliśmy różne rozwiązania, między innymi głosowanie zdalnie ale nie ma na chwilę obecną takiej prawnej możliwości. Sesja odbędzie się w ratuszu, w sali sesyjnej. Radni zostaną wyposażeni w maski oraz płyny do dezynfekcji. Sala sesyjna zostanie przygotowana tak, by zachować odstęp między radnymi oraz do minimum ograniczyć kontakt między nimi oraz pracownikami ratusza.

Posłuchaj więcej: O przygotowaniach iławskich radnych do obrad na sesji - Michał Młotek (Przewodniczący Rady Miejskiej)

Sesja będzie nadawana online poprzez specjalny portal utworzony jakiś czas temu ilawa.esesja.pl
Na nim publikowane są nie tylko nagrania, ale również materiały jakimi aktualnie zajmują się komisje i radni przed sesją.