Spoleczeństwo

Trwa budowa Domu dla Dzieci w Suszu. Ma być gotowy jesienią

2023-06-15 15:55

Budowa domu dziecka wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowaniem terenu” – to jest projekt, który obejmuje wybudowanie Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego, dla 14 osób. Będzie on połączony z budynkiem Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu, która to placówka natomiast przejdzie termomodernizacje.

Mowa jest obiekcie o powierzchni użytkowej 511,46 m2  powstającym przy istniejącym już budynku szkoły. Projekt przewiduje głęboką termomodernizację budynku Zespołu Szkół, w ramach której zaplanowano do wykonania m.in. docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej, wymianę instalacji oświetleniowej wraz z osprzętem, modernizację kotłowni, modernizację centralnego ogrzewania i instalacji grzewczych wraz z wymianą źródła ogrzewania i montażem odnawialnych źródeł energii, montaż nowej windy osobowej.

Ponadto przewidziana została przebudowa ciągu komunikacyjnego przy budynku szkoły (nawierzchnie utwardzone; dojścia, dojazdy, miejsca postojowe) wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej, a także wykonanie nowego ogrodzenia i zagospodarowanie terenu zielenią. Powierzchnia użytkowa istniejącego budynku wynosi około 1 556 m2. Teren przy budynku domu dla dzieci będzie zagospodarowany na cele rekreacyjno-sportowe. Przy budynku przewidziano m.in. budowę wiaty rekreacyjnej oraz magazynu przeznaczonego  na cele gospodarcze. Budynek szkoły i działka stanowią własność Powiatu Iławskiego a całość inwestycji realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przypomnijmy, Powiatowi Iławskiemu udostępniona została Wstępna Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na podstawie której, Powiat Iławski ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych ASBUD Sp. z o.o., Kuligi 32; 13-324 Grodziczno, która opiewała na kwotę 8.167.200,00 zł.

Po złożeniu do Banku Gospodarstwa Krajowego stosownych oświadczeń związanych z wyborem Wykonawcy, Powiat Iławski otrzymał Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.000.000,00 zł. Na podstawie otrzymanej Promesy, 12 lipca 2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót tej inwestycji, wykonana dokumentacja projektowa, która stanowiła I etap umowy zawartej z wykonawcą. W listopadzie 2022 r. rozpoczęły się roboty budowlane,  które są w zakresie II etapu umowy. Obecnie trwają roboty budowlano-instalacyjne zgodnie  z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wartość ogółem wykonanych robót od początku budowy do 31.03.2022 r. wynosi  3 167 200,00 zł brutto, co stanowi 38,78 % całkowitej wartości umownej robót.

Umowny termin zakończenia robót: 03. 11. 2023 r.

Energa z Grupy Orlen sponsorem Stomilu Olsztyn

QUIZ: Pamiętasz te powiedzenia z dzieciństwa?

Pytanie 1 z 10
Jak nazywała się najbardziej popularna "zakochana para"?