Zespół Szkół Lubawa

i

Autor: Zespół Szkół Lubawa Pracownia w Zespole Szkół Lubawa

Rusza III etap modernizacji Zespołu Szkół w Lubawie

2021-06-10 14:32

Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Powiat Iławski otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 105 385, 98 zł na realizację III etapu inwestycji w Zespole Szkół w Lubawie. Zostanie ono przeznaczone m.in. na ocieplenie budynku, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne; przebudowany zostanie także system grzewczy, wentylacyjny i klimatyzacyjny.

To projekt pn. „Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat – Etap III – kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Szacowana kwota dofinansowania z UE wynosi 2 105 385,98 zł.

Lada moment ruszy III etap modernizacji Zespołu Szkół w Lubawie.

Zakres projektu obejmuje dalszą przebudowę istniejących sal w kolejnej części warsztatów szkolnych (użytkowanych dotychczas na potrzeby prowadzenia zajęć praktycznych nauki zawodu) na pomieszczenia internatu oraz sale dydaktyczne. Będzie to m. in. ocieplenie budynku, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne; przebudowa systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji.

Modernizacja przyczyni się do spadku emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz obniży koszty utrzymania wspomnianego obiektu. Wykonane zostaną także roboty rozbiórkowe, budowlane wewnątrz budynku wraz z osuszaniem obiektu według ekspertyzy mikologicznej, roboty dachowe, nawierzchnie utwardzone (zewnętrzne), w tym schody zewnętrzne i pochylnia dla niepełnosprawnych, wykonanie instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacyjnej oraz instalacji elektrycznych.

Strajk pielęgniarek w Olsztynie