plakat

i

Autor: UM Iława

Rekrutacja do iławskich przedszkoli i szkół. Rodzicu, nie przegap!

2023-02-09 14:39

Już 1 marca rusza rekrutacja do publicznych przedszkoli na terenie Iławy. Od kwietnia będą przyjmowane wnioski o przyjęcie dziecka do klas I szkół podstawowych

Pełen harmonogram rekrutacji w placówkach oświatowych na terenie Iławy prezentujemy poniżej.

Przedszkola:

Termin złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: 21.02.2023 r. – 24.02.2023 r.

Termin złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego w postępowaniu rekrutacyjnym: 1.03.2023 r. – 24.03.2023 r.

Termin złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego w postępowaniu uzupełniającym: 21.08.2023 r. - 23.08.2023 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego przez komisję rekrutacyjną w postępowaniu rekrutacyjnym: 27.03.2023 r. – 31.03.2023 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego przez komisję rekrutacyjną w postępowaniu uzupełniającym: 24.08.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym: 3.04.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym: 25.08.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym: 6.04.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym: 28.08.2023 r.

Szkoły:

Termin złożenia zgłoszenia przez rodziców dzieci i młodzieży, zamieszkałych w obwodzie szkoły: 3.04.2023 r. – 28.04.2023 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym: 3.04.2023 r. – 28.04.2023 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej w postępowaniu uzupełniającym: 1.06.2023 r. – 7.06.2023 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej przez komisję rekrutacyjną w postępowaniu rekrutacyjnym: 8.05.2023 r. – 10.05.2023 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej przez komisję rekrutacyjną w postępowaniu uzupełniającym: 12.06.2023 r. – 14.06.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym: 11.05.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym: 19.06.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym: 12.05.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym: 20.06.2023 r.

Dokumenty rekrutacyjne

Dzieci uczęszczające do przedszkola

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. od 21.02.2023 r. do 24.02.2023 r.

Dzieci nowo przyjmowane do przedszkola

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Iława. Wnioski rodziców dzieci 2,5 letnich będą rozpatrywane w rekrutacji uzupełniającej w miarę wolnych miejsc w przedszkolu.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna.Rodzice mogą złożyć wniosek maksymalnie do trzech przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.Wniosek można pobrać osobiście w budynku przedszkola, w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora placówki lub poprzez stronę internetową przedszkola.Wniosek można złożyć osobiście w budynku przedszkola lub przesłać pocztą tradycyjną na adres placówki (ze względu na konieczność złożenia dokumentów, potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna kandydata).Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dyrektor telefonicznie lub mailowo.

Kryteria

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

I etap rekrutacji - kryteria i wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1. Wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, wymagane dokumenty: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2. Niepełnosprawność kandydata – wymagane dokumenty: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 100).

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

6. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem - wymagane dokumenty: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Tak ratują ludzi spod gruzów zawalonych domów. Psy ratownicze dają specjalny znak

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Pytamy o nazwy małe i duże. Giganci zdobędą komplet

Pytanie 1 z 10
Na początek coś prostego. Gdzie leży Wielki Kanion Kolorado?