młyn

i

Autor: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Konkurs fotograficzny: Młyny Ziemi Lubawskiej

2020-03-18 13:21

Konkurs ma skłonić uczestników do poszukiwań dawnych i do dziś działających młynów, a także reliktów takich budowli. Można także wysyłać na konkurs zdjęcia archiwalne z domowych szuflad.

Młyny Ziemi Lubawskiej to hasło nowego konkursu fotograficznego, który organizuje m.in. nowomiejska biblioteka. Celem  jest pokazanie dziedzictwa kulturowego architektury historycznej młynów Ziemi Lubawskiej. Fotografie mają dotyczyć młynów działających i nieczynnych, miejsc w których były młyny i pozostałych reliktów zabudowań lub urządzeń hydrotechnicznych. Osobną kategorię będą stanowiły stare fotografie budynków młynów mechanicznych, wodnych i wiatracznych. Konkurs potrwa do 10 maja.

CAŁY REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu Fotograficznego pt. „Młyny Ziemi Lubawskiej '2020”
1. Organizatorami konkursu są Muzeum Lokalne Ziemi Lubawskiej w Łąkorzu, Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego wraz z partnerami — Miejską Biblioteką w Nowym Mieście Lubawskim, LGD Ziemia Lubawska z/s w Wielkich Bałówkach.

2 . Celem konkursu fotograficznego pt. „Młyny Ziemi Lubawskiej” jest pokazanie dziedzictwa kulturowego architektury historycznej młynów Ziemi Lubawskiej.

3. Pokazanie młynów i urokliwych miejsc ich położenia, a także budzenie zainteresowania własnym regionem i rozwijanie pasji fotografowania.

4. Fotografie mają dotyczyć: Młynów działających i nieczynnych, miejsc w których były młyny i pozostałych reliktów zabudowań lub urządzeń hydrotechnicznych. Osobną kategorię będą stanowiły stare fotografie budynków młynów mechanicznych, wodnych i wiatracznych.

5. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim może wziąć każda osoba zainteresowana dziedzictwem kulturowym Ziemi Lubawskiej. W przypadku osób niepełnoletnich organizatorzy wymagają dołączenia do koperty z danymi uczestnika pisemnej zgody rodziców (opiekunów) na zaakceptowaniem przez osobę dorosłą postanowień regulaminu .

6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 różne zdjęcia z każdej kategorii w formacie A4 lub A5. Zgłoszone na konkurs fotografie nie mogą być przetworzone elektronicznie lub poprzez fotomontaż. Na odwrocie fotografii powinno znaleźć się godło autora i tytuł zdjęcia oraz podane miejsce wykonania (musi być teren Ziemi Lubawskiej)

7. Do prac powinna być dołączona koperta opatrzona tym samym godłem (pseudonimem) zawierająca kartkę z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, rok urodzenia, w przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców (opiekunów), adres zamieszkania, adres mailowy i nr tel. kontaktowego .
8. Prace na KONKURS należy przesłać lub dostarczyć w terminie od 10.03. 2020 roku do 10.05. 2020 roku na jeden z adresów:
Muzeum Lokalne Ziemi Lubawskiej 13-334 Łąkorz 12 lub Redakcja „Gazety Nowomiejskiej” 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Wodna 9, albo Miejska Biblioteka ul. Działyńskich 13-300 Nowe Miasto Lubawskie z dopiskiem Konkurs Fotograficzny : „Młyny Ziemi Lubawskiej”
O terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Informacja będzie również umieszczona na stronie Wioski Młynarskiej w Łąkorzu i Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lub.

9. Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia są wykonane osobiście przez zgłaszającego, nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich. Przesłanie prac jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich publikowanie w dowolnym medium, na dowolnym nośniku, w dowolnym czasie i ilości w działaniach promujących fotografię , konkurs i Ziemię Lubawską albo przedsięwzięcia organizatorów Organizatorzy mogą poprosić o dostarczenie prac w formie elektronicznej w formatach i rozmiarach niezbędnych do profesjonalnych publikacji i prezentacji. Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora .

10. Powołane przez organizatora jury wybierze zwycięzców (laureatów) konkursu fotograficznego „Młyny Ziemi Lubawskiej” i kategorii – Młyny, miejsca w których był młyn, stare fotografie młynów. Zgłoszone prace będą pokazane na wystawie w Miejskiej Bibliotece w Nowym Mieście Lubawskim oraz w Muzeum Lokalnym Ziemi Lubawskiej w Łąkorzu gmina Biskupiec .

11. Informacja o przetwarzaniu danych .Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego 13-334 Łąkorz

12. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji , przeprowadzenia , promocji konkursu fotograficznego „Młyny Ziemi Lubawskiej”. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania wizerunków uczestników konkursu oraz podanie imion i nazwisk — szczególnie laureatów konkursu . Wykorzystanie wizerunku odbywać się będzie w zakresie służącym popularyzacji i promocji konkursu oraz jego dokumentacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie „Młyny Ziemi Lubawskiej”. Dane będą przetwarzane przez okres trwania przygotowań i realizacji konkursu fotograficznego, a po jego zakończeniu będą archiwizowane przez okres przewidziany przepisami prawa i nie będą udostępniane innym odbiorcom, a przetwarzane jedynie w celu określonym jak powyżej. Uczestnicy konkursu mają prawo do żądania od Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.