szambiarka szambo

i

Autor: pixabay zdjęcie ilustracyjne

W marcu w Iławie przeprowadzą kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni

2023-02-15 11:57

Gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Nowe instalacje można teraz zgłaszać, w marcu odbędą się ich kontrole.

Jak informują władze miasta Iława, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. z 2022r. poz. 2519 t.j. z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Iławy o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenia go niezwłocznie do Urzędu Miasta Iławy - apelują urzędnicy.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji. Druki zgłoszenia można otrzymać w kancelarii Urzędu Miasta Iławy, do pobrania też tutaj oraz z Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka ochrona środowiska.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek udokumentowania korzystania z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za wykonane usługi asenizacyjne potwierdzające systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego.

Będą kontrole

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Wypełnione druki należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2023 r.:

  • do kancelarii Urzędu Miasta Iławy pok. nr 120 (parter, główne wejście do budynku),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława,
  • drogą elektroniczną na adres mailowy umilawa@umilawa.pl lub za pośrednictwem e-usług 

Prosimy mieszkańców o współpracę w zakresie udzielania informacji niezbędnych do realizowania ustawowych zadań tj. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - apelują urzędnicy.

Od dnia 20.03.2023r. na terenie Iławy będą prowadzone kontrole wszystkich nieruchomości w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi pochodzącymi ze zbiorników bezodpływowych bądź przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kraków: urzędnicy kupili rower cargo

QUIZ. Motoryzacyjna prawda/fałsz. 50 proc. szansy w każdym pytaniu, ale łatwo nie będzie!

Pytanie 1 z 10
Największa dopuszczalna prędkość w Polsce to 150 km/h