szkoły

Szkoły powiatu iławskiego z nowym sprzętem do zajęć i nauki

2023-11-28 13:03

Powiat Iławski zakończył realizację projektu pn. „Doposażenie szkół Powiatu Iławskiego w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologicznej”. Wartość projektu przekroczyła 400 tysięcy złotych, a skorzystały z niego dwie szkoły: Zespół Szkół w Lubawie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie.

Szkoły uczestniczące w projekcie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Jest to kolejna ważna inwestycja Powiatu Iławskiego zrealizowana na rzecz szkół prowadzonych przez Powiat.

Projekt odnosi się do dążenia przez samorząd powiatowy do poprawy warunków kształcenia młodzieży. Zmiany strukturalne i programowe związane z reformą systemu edukacji skutkują koniecznością odpowiedniego doposażenia pracowni szkolnych. Proces kształcenia wymaga posiadania nowoczesnego sprzętu oraz właściwych materiałów dydaktycznych.

Należyte wyposażenie szkół ma znaczący wpływ na jakość kształcenia uczniów. Głównym celem projektu jest „poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej wspierającej umiejętności kluczowe uczniów w Powiecie Iławskim poprzez wyposażenie szkół ogólnokształcących”. Wsparte zostały dwie szkoły prowadzące kształcenie ogólne

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie
  • Zespół Szkół w Lubawie.

W ramach projektu wyposażono pracownie, sale dydaktyczne  w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów:

  • ZSO w Iławie: sprzęt sportowy – 77 009,71 zł.
  • ZS w Lubawie: pracownia biologiczna – 8 539,95 zł, pracownia komputerowa – 89 448,14 zł , sprzęt sportowy – 205 766,41 zł

Zakupione wyposażenie jest typowe dla kształcenia ogólnego i możliwe do wykorzystania przez uczniów z niepełnosprawnościami. Lekcje odbywające się w ramach realizacji podstawy programowej staną się ciekawsze i atrakcyjniejsze. Doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni stanowi istotny czynnik wzbudzający zainteresowanie uczniów przedmiotami przyrodniczymi, informatycznymi i wspierający wybór ścieżki edukacyjnej.

Korzystanie z nowoczesnej bazy dydaktycznej przez uczniów służy również kształtowaniu umiejętności miękkich (analizy i wnioskowania), motywacji do nauki poprzez doświadczenie. Zakupiony sprzęt będzie również wykorzystywany podczas zajęć pozalekcyjnych rozszerzających wiedzę i umiejętności uczniów.

Infrastruktura edukacyjna wpływająca na poziom kształcenia młodzieży jest istotnym determinantem jakość życia mieszkańców powiatu. Inwestycje związane z modernizacją i wyposażeniem szkół są jednym z priorytetów samorządu. Realizacja projektu jest kolejnym dowodem na skuteczne wykorzystanie przez samorząd pomocy unijnej, która ma przełożenie w społeczno-gospodarczym rozwoju naszego regionu.

Sprzęt pojawił się w ramach projektu: „Doposażenie szkół Powiatu Iławskiego w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologicznej”, realizowanym w ramach Osi priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działania 9.3 – „Infrastruktura edukacyjna”, Poddziałania 9.3.4 – „Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w swojej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: ilawa@eska.pl

Ten most ma tylko 8 lat, a już przeszedł remont

14 pytań z 14 dziedzin – poradzisz sobie?

Pytanie 1 z 14
Au to symbol chemiczny: