Dym i ewakuacje w szkołach powiatu iławskiego

2021-10-13 11:33

Funkcjonariusze iławskiej komendy oraz członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu uczestniczą co jakiś czas w przeprowadzanych w obiektach szkolnych tzw. próbnych ewakuacjach.

Dyrektorzy placówek oświatowych powiadamiają komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie o terminie przeprowadzenia działań nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.

Realizacja i prowadzenie próbnych ćwiczeń ewakuacyjnych to możliwość przećwiczeni z jednoczesnym sprawdzeniem następujących elementów:

 • warunków panujących w obiekcie
 • metod ogłaszania sygnału do ewakuacji i jego znajomości przez uczniów i nauczycieli
 • zachowań uczniów i kadry odpowiedzialnej za ewakuację,
 • sposobach właściwego i skutecznego sposobu przeliczania osób ewakuowanych,

Dla biorących udział w ćwiczeniach strażaków to również cenne źródło wiedzy na temat obiektów ich specyfiki i co najważniejsze możliwości podjęcia działań w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia.

Dzięki prowadzonym ewakuacjom możliwe było również przeprowadzenie ćwiczeń dla jednostek OSP i sprawdzenie poprawności działań ratowniczych podczas symulowanych założeń. Ćwiczenia pozwoliły na jednoczesne przeprowadzenie inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP.

Jak przebiega ewakuacja i kto co powinien zrobić?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.

Dyrektor szkoły w zakresie swoich uprawnień:

 • Podejmuje decyzję o ewakuacji.
 • Nakazuje ogłoszenie alarmu i powiadomienie służb ratowniczych.
 • Organizuje i kieruje ewakuacją.
 • Określa miejsce ewakuacji ludzi i ewakuowanego mienia.
 • Wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły.
 • Nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji, w szczególności: otwarcie wyjść ewakuacyjnych, ochronę dokumentacji szkoły, wyłączenie zasilania instalacji elektrycznej.
 • Współdziała ze służbami ratowniczymi.

Pracownicy szkoły zgodnie z decyzją dyrekcji

 • Alarmują niezwłocznie osoby będące w obiekcie szkoły i strefie zagrożenia.
 • Wzywają Państwową Straż Pożarną 998 – zgłaszając zagrożenie pożarowe.
 • Nadzorują zabezpieczenie ważnego mienia, dokumentów, urządzeń, pieczęci itp.
 • Wyłączają główne zasilanie elektryczne obiektu
 • Wstrzymują wejście na teren szkoły.

Kadra nauczycielska w zakresie swoich zadań:

 • Odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, z którymi ma lekcję w momencie wszczęcia alarmu. Nie oddala się od swojej grupy pod żadnym pozorem
 • Przez chwilę – oczekuje przy uchylonych drzwiach klasowych na przekazywaną sygnałem alarmowym informację o rodzaju i miejscu zagrożenia.
 • Nakazuje uczniom pozostawienie wszystkich rzeczy osobistych w klasie.
 • Dokonuje przeliczenia uczniów przed opuszczeniem klasy i wyprowadza ich parami na miejsce ewakuacji zabierając tylko dziennik lekcyjny.
 • W wyznaczonym miejscu ewakuacji ponownie sprawdza obecność uczniów, po czym niezwłocznie przekazuje informacje o stanie osobowym uczniów Dyrektorowi Szkoły – o wszelkich różnicach powiadamia kierującego ewakuacją.
 • Nauczyciele przebywający w pokoju nauczycielskim, którzy nie mają lekcji zabierają pozostałe dzienniki lekcyjne, przechodzą w kierunku poszczególnych wyjść ewakuacyjnych i pomagają w akcji ewakuacyjnej.

Uczniowie w momencie ogłoszenia ewakuacji:

 • ustawiają się w sposób uporządkowany w kierunku wyjścia z klasy,
 • na polecenie nauczyciela, bez paniki i w sposób uporządkowany udają się do wyjścia ewakuacyjnego,
 • po wyjściu z obiektu szkoły ustawiają się w uporządkowanym szyku w miejscu ewakuacji.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na online@grupazpr.pl!

Wyjątkowe wiatraki w Osiecznej koło Leszna