Szukają miejsc w warmińsko-mazurkim przyjaznych rowerzystom

i

Autor: unsplash Szukają miejsc w warmińsko-mazurkim przyjaznych rowerzystom. Zgłoś swoje!

Szukają miejsc w warmińsko-mazurskim przyjaznych rowerzystom. Zgłoś swoje!

2023-02-15 7:17

Inicjatywa skierowana jest do przedstawicieli obiektów noclegowych, atrakcji turystycznych, obiektów gastronomicznych, informacji turystycznych oraz pozostałych obiektów usługowych, które zlokalizowane są w województwie warmińsko-mazurskim.

Ruszyły zgłoszenia do udziału w systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie warmińsko-mazurskim. Organizatorem Rekomendacji jest Województwo Warmińsko-Mazurskie - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Celem Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom (zwanego dalej „Rekomendacją”), jest rozwój i promocja miejsc obsługi rowerzystów oraz podnoszenie jakości świadczonych usług na terenie województwa warmińsko - mazurskiego.

Rekomendacje mają charakter otwarty i nieodpłatny. Koszty związane z prowadzeniem Rekomendacji są finansowane ze środków Organizatora.

Rekomendacja obejmuje następujące kategorie obiektów świadczących usługi na rzecz rowerzystów:

OBIEKTY NOCLEGOWE - obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc noclegowych, (całoroczne i sezonowe); usługi hotelarskie mogą być świadczone również w innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie, przedsiębiorca lub rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji. Ewidencję obiektów prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE - do których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, ale posiadają swojego zarządcę.

OBIEKTY GASTRONOMICZNE - stałe i sezonowe, których przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu lub na wynos.

POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE - których profil działalności jest zgodny z listą wskazaną w formularzu zgłoszenia.

INFORMACJE TURYSTYCZNE - punkty i centra informacji turystycznej stanowiące miejsce bezpośredniego kontaktu turysty z informatorem, należące do sieci informacji turystycznej spełniającej wymogi określone przez Polską Organizację Turystyczną; oznakowane specjalnym znakiem „i”, który jest zgodny z wytycznymi Polskiego Sytemu Informacji Turystycznej. Kategoria ta nie może być przyznawana innym podmiotom, u których usługi informacji turystycznej są dodatkowym obszarem działania w ramach prowadzonej działalności.

Podstawą zgłoszenia jest spełnienie wymagań określonych w regulaminie Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia.

By otrzymać status MPR obiekt musi spełnić minimalne kryteria szczegółowo określone w Regulaminie

Wypełniony formularz zgłoszenia wraz ze zdjęciami należy przesłać w wersji edytowalnej na adres e-mail: nabor_mpr@warmia.mazury.pl, następnie podpisać (podpisuje właściciel zgłaszanego obiektu lub osoba przez niego upoważniona) i wraz z załącznikami dostarczyć do organizatora rekomendacji osobiście, przez posłańca, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Turystyki i Sportu, ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn.

Nabór zgłoszeń potrwa do 28 lutego 2023 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: nabor_mpr@warmia.mazury.pl

Wzruszająca historia miłości rodziców pięcioraczków. Dominika i Vincent doczekali się 12 dzieci

QUIZ. Czwartek tłusty - dzień rozpusty.

Pytanie 1 z 14
Jak inaczej mówi się na faworki?