kosze na odpady selektywne

i

Autor: djk Podwyżka za odbiór odpadów w Iławie i pozostałych gminach Związku Czyste Środowisko od 1 stycznia 2024

odpady komunalne

Podwyżka za odbiór odpadów w Iławie i pozostałych gminach Związku Czyste Środowisko od 1 stycznia 2024

2023-11-02 9:41

Od nowego roku zapłacimy więcej za odpady komunalne. Na zgromadzeniu członków Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, do którego należy 19 samorządów, odbyło się głosowanie nad nowymi stawkami. Większość, bo 25 z 30 obecnych delegatów, głosowała za podwyżką o 38%.

Ostatnia podwyżka opłat za śmieci miała miejsce w czerwcu 2020 roku, władze związku tłumaczą konieczność podniesienia opłat rosnącymi kosztami.

Z obecnych 22zł do 29 zł od osoby przy segregowaniu odpadów i z 44zł na 87zł od osoby, gdy właściciel nieruchomości nie będzie segregował odpadów.

Dodatkowo określono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 672 złote za rok.

To założenia nowych stawek przegłosowanych przez członków.

Obecna stawka ma nie pokrywać już m.in. rozstrzygniętych przetargów z odbiorcami odpadów. A jak tłumaczy Związek, podwyżka jest i tak około połową kwoty maksymalnej przewidzianej w ustawie.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy:

W przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt. 1 Ustawy ustala się stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc: 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2022 r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2022 r. wyniósł 2249,79 zł.

Granica maksymalna stawki 2% to kwota: 44,99 zł. Kwota 29,00 zł nie przekracza kwoty maksymalnej ustalonej dla tego typu metody (od mieszkańca).

Jednocześnie zgodnie z art. 6k ust. 3 Ustawy Zgromadzenie Związku Gmin zobowiązane jest określić stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez Zgromadzenie Związku Gmin.

Dotychczasowa dwukrotna opłata podwyższona nie spełnia swej roli i powoduje, iż również z tego powodu nie są możliwe do osiągnięcia zakładane przez ustawodawcę poziomy odzysku. Stąd konieczność podwyższenia opłaty za brak segregacji do czterokrotności. W chwili obecnej podwójna opłata nie wypełnia swej karno-finansowej roli.

Uzasadnionym powodem zmiany stawki od mieszkańca z kwoty 22,00 zł do kwoty 29,00 złotych jest analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i jego kosztów, zwłaszcza w aspekcie zaoferowanych przez wykonawców nowych przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (zwiększenie o 38% w stosunku do ceny otwarcia przetargów z 2020 r., w którym ustalono stawkę na poziomie 22,00 złote).

Ponadto zgodnie z przepisami prawa w roku 2024 r. nastąpi znaczna i to dwukrotna podwyżka w minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Faktem powszechnie znanym są również znaczące podwyżki cen energii elektrycznej i centralnego ogrzewania oraz wszelkich innych usług, np. pocztowych.

Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych określonych w niniejszej uchwale ustalono na takim poziomie, aby pokryły one koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Mając powyższe na względzie należy wskazać, iż wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podana w niniejszej uchwale, musiała zostać podwyższona i spełnia kryteria wynikające z art. 6kust. 2a, pkt. 1, tzn. nie przekracza maksymalnych stawek opłat określonych w Ustawie.

Apele burmistrza Iławy zdały się na nic

Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy proponował, by podwyżkę wprowadzać stopniowo. Jak napisał w mediach społecznościowych:

- Zaproponowałem, by podwyżkę tę zmniejszyć i rozłożyć w czasie, dzięki czemu nie byłaby tak dotkliwa dla mieszkańców. Niestety nie zostało to zaakceptowane. Druga kwestia, z którą nie mogłem się zgodzić to podwyżka kary/opłaty podwyższonej za śmieci niesegregowane aż do 87 zł od osoby (obecnie jest 44 zł)! Niestety negatywne konsekwencje poniosą głównie mieszkańcy bloków, bo jeśli ktokolwiek z danej klatki/z bloku nie będzie segregował śmieci, opłata podwyższona zostanie naliczona wszystkim z bloku a nawet z kilku bloków, jeśli są one przypisane do jednej wiaty, a tak często jest na naszych dużych osiedlach - mówi burmistrz.

Mamy dwa miesiące, by nauczyć się poprawnie segregować - jednym z częstszych przewinień jest wrzucanie plastikowych worków do BIO oraz pozostałych kolorowych pojemników (nie dotyczy jedynie żółtego).

Nowe stawki wejdą w życie od 1 stycznia 2024 roku.

Gdzie jest to miasto? QUIZ Wskaż województwo i rozwiąż quiz geograficzny

Pytanie 1 z 10
Reda to miasto w województwie: