sesja iława

i

Autor: UM Iława

Nie wirus, a technologia pokonała radnych

2020-04-06 12:24

Iławskim rajcom nie udało się po raz drugi spotkać na sesji rady miasta. Pierwsze posiedzenie odwołano ze względu na pandemię. Zdecydowano wtedy, że sesja odbędzie się 6 kwietnia online, co zapewni bezpieczeństwo radnym. Niestety technologia okazuje się wadliwa.

-Testy dostarczonego oprogramowania, które przeprowadziliśmy w piątek, nie dają na tym etapie gwarancji skutecznego przeprowadzenia obrad w formie zdalnej - mówi przewodniczący Rady Miasta Iława Michał Młotek. - To nie tylko kwestia telekonferencji, zapewnienia komunikacji, ale też sprawnego przeprowadzenia głosowań. Potrzebujemy po prostu kilku dodatkowych dni na dopracowanie formuły lub znalezienie alternatywnego rozwiązania.

Plan władz jest taki by do sesji doszło w piątek. Miejscem miałby być iławskie kino, gdzie radni mogliby od siebie zachować bezpieczną odległość. Samorządowi zależy na jak najszybszym zwołaniu sesji by podjąć szereg ważnych dla mieszkańców decyzji.

Porządek obrad

 • 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 • 2. Ustalenie porządku obrad.
 • 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
 • 4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 roku (MOPS).
 • 5. Sprawozdanie z realizacji działań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Iława oraz potrzeby w tym zakresie (MOPS).
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2020-2029 (ref. Skarbnik Miasta).
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok (ref. Skarbnik Miasta).
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo - Iława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo - rowerowego"(Skarbnik Miasta).
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Iławy w roku 2020 (Insp. ds. Ochrony Środowiska).
 • 10. Podjęcie chwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Iławy (Insp. ds. Ochrony Środowiska).
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 (Z-ca Burmistrza D. Kamińska).
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miejskiej Iława (Dyr. MZOSIP).
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób, bagażu ręcznego i zwierząt środkami lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie (Prezes ZKM).
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen i ulg za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Iławie (Prezes ZKM).
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Iława na lata 2020-2024” (Prezes ITBS).
 • 16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia lokali mieszkalnych (Prezes ITBS).
 • 17. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta.
 • 18. Wnioski mieszkańców Iławy.
 • 19. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 • 20. Komunikaty i oświadczenia.
 • 21. Zamknięcie obrad XIX Sesji.