Jakie zawody są najbardziej pożądane na Warmii i Mazurach? Barometr Zawodów nie pozostawia złudzeń

i

Autor: Freepik: standret

rynek pracy

Jakie zawody są najbardziej pożądane na Warmii i Mazurach? Barometr Zawodów nie pozostawia złudzeń

2024-02-07 12:43

Barometr Zawodów to jednoroczna prognoza zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach. Z raportu można się dowiedzieć, jakich specjalistów najbardziej brakuje, a w jakich branżach panuje nadwyżka pracowników. Z zestawienia dla województwa warmińsko-mazurskiego wynika, że najbardziej pożądanym zawodem jest m.in. nauczyciel.

Barometr Zawodów 2024. Czym jest badanie?

Barometr Zawodów to prognoza zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach w Polsce. Osobny raport powstaje również dla każdego województwa. Zestawienie powstaje w trakcie paneli eksperckich, które odbywają się w poszczególnych powiatach. Uczestnicy wspólnie analizują, jak będzie wyglądała sytuacja w każdym zawodzie. W trakcie dyskusji grupowej wykorzystują posiadaną wiedzę i doświadczenie, posiłkują się także statystykami (m.in. liczbą zarejestrowanych bezrobotnych, liczbą ofert pracy zgłoszonych do Centralnej Bazy Ofert Pracy, liczbą absolwentów szkolnictwa branżowego, czy liczbą dokumentów legalizujących pracę cudzoziemców). Ostatecznie to eksperci decydują, do której kategorii zostanie zaklasyfikowany dany zawód. Są trzy kategorie:

  • zawody deficytowe,
  • zawody zrównoważone,
  • zawody nadwyżkowe.

- Uczestnicy paneli oceniają tylko te zawody, które występują na lokalnym rynku pracy, a także te, co do których posiadają fachową wiedzę – dlatego lista profesji, które ostatecznie znajdują się w prognozie powiatowej, może być krótsza niż maksymalna – wyjaśniono w raporcie.

Jakie zawody są najbardziej pożądane w województwie warmińsko-mazurskim?

W Barometrze Zawodów dokładnie opisano sytuację na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim. Wynika z niego, że w II kwartale 2023 r. zwiększyła się liczba osób aktywnych zawodowo w porównaniu z rokiem 2022.

- Zgodnie z wynikami Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w II kwartale 2023 roku na Warmii i Mazurach zwiększyła się liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15-89 lat i wyniosła 600 tys. osób (wzrost o 8 tys. osób, czyli o 1,4% w stosunku do II kwartału 2022 roku). Liczba pracujących wyniosła 588 tys. osób (wzrost o 15 tys. osób, czyli o 2,6% w stosunku do II kwartału 2022 roku). Wśród pracujących przeważali mężczyźni (54,8%) oraz mieszkańcy miast (58,5%). Liczba osób bezrobotnych wyniosła 12 tys. osób (spadek o 7 tys. osób, czyli o 36,8% w stosunku do II kwartału ubiegłego roku). Pozostałą część populacji stanowiły osoby bierne zawodowo – 470 tys. osób (spadek o 10 tys. osób, czyli o 2,1% w stosunku do II kwartału 2022 roku). Wśród osób biernych zawodowo większość stanowiły kobiety (59,8%) - czytamy w wynikach badania.

Jakie zawody są najbardziej pożądane na Warmii i Mazurach? Barometr Zawodów nie pozostawia złudzeń

i

Autor: baromentrzawodow.pl
Jakie zawody są najbardziej pożądane na Warmii i Mazurach? Barometr Zawodów nie pozostawia złudzeń

i

Autor: baromentrzawodow.pl

W raporcie napisano, że wyniki prognozy na 2024 r. w województwie warmińsko-mazurskim w podziale na powiaty wskazują, że powiatem o największej liczbie grup zawodów deficytowych będzie powiat giżycki (49 grup zawodów deficytowych). Powiatem, gdzie prognozuje się najmniejszą liczbę grup zawodów deficytowych będzie powiat braniewski (7 grup zawodów deficytowych), jednocześnie w powiecie tym nie prognozuje się żadnej grupy zawodów nadwyżkowych – jest to powiat, gdzie prognozuje się największą równowagę pomiędzy popytem, a podażą na lokalnym rynku pracy (152 grupy zawodów zrównoważonych).

W tym roku przeważają grupy zawodów zrównoważonych - 141 grup ze 168 poddanych ocenie. Wśród nich znajdują się takie zawody jak m.in. cukiernicy, dentyści, kosmetyczki, czy sekretarki i asystenci.

Jakie zawody są najbardziej pożądane na Warmii i Mazurach? Barometr Zawodów nie pozostawia złudzeń

i

Autor: baromentrzawodow.pl

- W województwie prognozowane są 23 grupy zawodów deficytowych. Zgodnie z wynikami badania wśród tej grupy najczęściej wskazywana była grupa: pielęgniarki i położne (uznana za deficytową we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego) oraz grupy zawodów: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, lekarze, a także psycholodzy i psychoterapeuci – wytłumaczyli eksperci.

Jakie zawody są najbardziej pożądane na Warmii i Mazurach? Barometr Zawodów nie pozostawia złudzeń

i

Autor: baromentrzawodow.pl

Z prognoz nie wynika, aby w 2024 r. miały pojawić się znaczące nadwyżki poszukujących pracy w województwie warmińsko-mazurskim. Wyniki tegorocznej edycji badania wskazują, iż dotychczasowa grupa zawodów nadwyżkowych – ekonomiści – przeszła do równowagi popytu i podaży (11 powiatów). W opinii ekspertów, osoby posiadające wykształcenie ekonomiczne, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zdobytymi w trakcie procesu edukacji, znajdują pracę w tym zawodzie.

Co ciekawe, po raz pierwszy od początku realizacji badania, eksperci nie przewidują grup zawodów nadwyżkowych w naszym województwie. Dokładne informacje dotyczące każdego z powiatów województwa znajdują się na plakatach, które można pobrać na stronie https://barometrzawodow.pl/.

Mellina: Jakie zawody czeka śmierć? Prof. Przegalińska o sztucznej inteligencji

Quiz. Arborysta, dekarz, groomer. Czy wiesz, czym się zajmują? Szybki test o zawodach

Pytanie 1 z 10
1. Arborysta opiekuje się:
Źródło: Jakie zawody są najbardziej pożądane na Warmii i Mazurach? Barometr Zawodów nie pozostawia złudzeń