sesja iława

i

Autor: UM Iława

Iławscy Radni pochylą się nad kolejnymi uchwałami

2020-05-13 12:43

Iławscy radni odliczają do kolejnej sesji Rady Miejskiej, czy ta również odbędzie się na odległość?

Urzędnicy nie mogą czekać na zakończenie pandemii i obostrzeń, dlatego zdecydowano zrobić kolejne podejście do sesji w tych niecodziennych czasach. Radni zdecydowali zorganizować kolejną, XX sesję przez Internet.

Podejmowane będą uchwały dotyczące m.in.:

  • zmian w uchwale regulującej opłaty za uczęszczanie dziecka do żłobka miejskiego
  • ws. powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023
  • zmieniającej uchwałę w spawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej
  • ws. zmian w budżecie Miasta Iławy na 2020 rok

Pełen porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji.
4. Zaopiniowanie tematu Sesji: Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku oraz przeciwdziałania narkomanii (Kierownik OPPUiPR).
5. Zaopiniowanie tematu Sesji: Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Miasta Iławy na lata 2018-2021 (Burmistrz Miasta Iławy).
6. Zaopiniowanie tematu Sesji: Stan przygotowań miasta do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Prezentacja koncepcji i projektów (Burmistrz Miasta Iławy).
7. Zaopiniowanie tematu Sesji: Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miejskiej Iława (Dyrektor MOPS).
8. Zaopiniowanie tematu Sesji: Sprawozdanie z wykonania rocznego programu współpracy miasta Iławy z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok ( ref. Wojciech Jankowski).
9. Podjęcie uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2020-2029 (ref. Skarbnik Miasta).
10. Podjęcie uchwały ws. zmian w budżecie Miasta Iławy na 2020 rok (ref. Skarbnik Miasta).
11. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Iława na lata 2020-2024” (ref. Prezes ITBS).
12. Podjęcie uchwały ws. w sprawie zmiany uchwały nr X/110/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie i uchylenia uchwały nr XIX/219/20 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci objętych projektem pt. „Żłobek w Iławie” w Żłobku Miejskim w Iławie (ref. Dyrektor Żłobka).
13. Podjęcie uchwały ws. zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Przemysłowej (ref. Kierownik UMK).
14. Podjęcie uchwały ws. dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława (ref. Kierownik UMK).
15. Podjęcie uchwały ws. powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 (ref. Z-ca Burmistrza Dorota Kamińska).
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w spawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej (ref. Przewodniczący Rady Miasta).
17. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta.
18. Wnioski mieszkańców Iławy.
19. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
20. Komunikaty i oświadczenia.
21. Zamknięcie obrad XX Sesji.

Wspólne posiedzenie komisji odbędzie się w piątek 12.05 o 12:00, natomiast XX Sesja w poniedziałek 18.05 o 14:00. Więcej na portalu esesja