pociąg polregio

i

Autor: Polregio zdjęcie ilustracyjne

na kolei

14 nowych pociągów dla warmińsko-mazurskiego, a kolejarze dostaną podwyżki

2024-04-03 9:02

Rozdzielono unijne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy na zakup nowego taboru kolejowego w Polsce – to duży sukces POLREGIO, ponieważ na 10 złożonych wniosków, wszystkie 10 zostało zaakceptowanych. Będzie też powiew pieniędzy w portfelach kolejarzy, pierwszy już we wrześniu, potem w 2025 roku.

Plan zakłada m.in. zakup 14 nowych składów dla województwa warmińsko-mazurskim, na które otrzymaliśmy na chwilę obecną dofinansowanie na poziomie 26%, które prawdopodobnie zostanie zwiększone do 41%. Nowoczesny tabor może diametralnie zmienić jakość kolejowych przewozów pasażerskich w regionie.

Zrobimy wszystko, by zrealizować inwestycję - zapewniają władze POLREGIO - jesteśmy w ciągłym kontakcie z decydentami, by zwiększyć finalny poziom dofinansowania do 84%.

W 2023 roku POLREGIO złożyło wniosek o pozyskanie z KPO dofinansowania na zakup taboru w województwie warmińsko-mazurskim. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), jako jednostka wspierająca Ministerstwo Infrastruktury w Krajowym Planie Odbudowy rozpatrzyło go pozytywnie, przydzielając spółce unijne wsparcie, nie ma jednak jeszcze ostatecznej informacji nt. poziomu wsparcia – rozmowy wciąż trwają.

Zarząd spółki zwrócił się do CUPT o zwiększenie poziomu dotacji, wskazując na potencjalne straty, z jakimi wiąże się obniżony próg wsparcia. Dodatkowo POLREGIO zwróciło uwagę na konieczność wydłużenia okresu rozliczenia dotacji o co najmniej dwa lata, ze względu na opóźnienia w rozdzieleniu środków z KPO. Modernizacja taboru to kwestia egzystencjalna

Zakup nowego taboru to konieczność, gdy mowa o największym pasażerskim przewoźniku kolejowym w kraju, który tylko w ubiegłym roku obsłużył niemal 100 mln pasażerów, dojeżdżających codziennie do pracy, szkół, uczelni i szpitali. Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu ich podróży nie podlega kompromisom.

Tymczasem średni wiek taboru spółki przekracza 40 lat, co czyni go jednym z najstarszych na rynku. Do 2035 roku około 150 najstarszych pojazdów zostanie wyłączonych z ruchu.

– Mamy do narobienia znacznie większy dystans niż̇pozostali przewoźnicy, którzy uzupełniają̨ flotę̨nowoczesnych pojazdów. Dla nas KPO i pozostałe źródła finansowania taboru to kwestia egzystencjalna. Potrzebujemy skokowej wymiany taboru – ocenia Adam Pawlik.

Dofinansowania zakupów nowych składów to niewątpliwie ogromny sukces spółki, która potrzebuje transformacji taborowej i była wyłączona w poprzedniej perspektywie unijnej z możliwością pozyskania środków unijnych.

– Cieszymy się, że wszystkie nasze wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, czym CUPT potwierdził, jak istotna jest wymiana taboru regionalnego. Doceniamy również̇podejście CUPT do maksymalizacji liczby kupowanych w ramach konkursu pojazdów. Liczymy jednak na pewne zmiany, które pozwolą̨ w pełni, optymalnie wykorzystać́przyznane środki – postuluje prezes Adam Pawlik.

– Zakwalifikowanie na listę̨ podstawową wniosków POLREGIO, dotyczących taboru na potrzeby regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w 9 województwach pokazuje, że wsparciem unijnym zostaną̨objęte również̇województwa, w których jest ono najbardziej potrzebne. To dobry znak, jeśli chodzi o równomierną̨poprawę̨ jakości usług publicznych w całej Polsce – wskazuje Marcel Klinowski, wiceprezes POLREGIO S.A.

Korzystając z prawa do udziału w procesie konsultacji publicznych rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności prowadzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, zarząd POLREGIO złożył wniosek o zwiększenie alokacji na regionalny tabor kolejowy w całym kraju o co najmniej 640 mln euro. Według argumentacji spółki, zwiększenie dofinansowania pozwoli na sfinalizowanie montażu finansowego przedsięwzięć, umożliwi zawarcie umów o dofinansowanie i zakontraktowanie wykonawców taboru, zwiększy liczbę pojazdów objętych wsparciem KPO.

Zdaniem przewoźnika rewizja przydzielonego wsparcia wpłynie na poprawę jakości usług świadczonych przez przewoźników regionalnych, zwiększy dostępność transportu kolejowego i ograniczy problem wykluczenia transportowego. Rozpatrzenie wniosków nastąpi po 15 kwietnia br.

POLREGIO, we współpracy z samorządami wojewódzkimi, złożyło łącznie w ramach KPO 10 wniosków na zakup:

  • 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) w województwie małopolskim,
  • po 14 pojazdów w województwach łódzkim i warmińsko-mazurskim,
  • 12 składów w województwie lubelskim,
  • po 10 sztuk w województwach pomorskim i lubuskim,
  • 8 sztuk w wielkopolskim
  • po 5 pojazdów w województwach dolnośląskim i świętokrzyskim.

Kolejarze dostaną podwyżki

We wrześniu 2024 roku pracownicy POLREGIO S.A. otrzymają wypłatę jednorazowej gratyfikacji w wysokości 4 000 zł brutto, a od kwietnia 2025 roku mają zapewniony wzrost wynagrodzeń zasadniczych o poziom inflacji plus 5%. Wypracowane we współpracy ze Stroną Społeczną rozwiązanie było możliwe do wdrożenia pod warunkiem uzyskania przez POLREGIO poparcia wszystkich Organizatorów przewozów, czyli 15 marszałków województw, z którymi przewoźnik ma podpisane umowy wieloletnie. Porozumienie zostało oficjalnie podpisane.

Od stycznia 2023 roku Zarząd POLREGIO podniósł pensję pracowników spółki w sumie o 1100 PLN do uposażenia zasadniczego (300 zł w styczniu i 800 zł we wrześniu). Jesienna podwyżka była efektem porozumienia podpisanego ze Stroną Społeczną i stanowiła pierwszą transzę podwyżki wynagrodzeń w uposażeniu zasadniczym. Związki zawodowe zabiegały o podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 1 600 zł do uposażenia zasadniczego dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP. Od tego czasu Zarząd Spółki pracował nad długofalowym planem zmian wynagrodzeniowych, które najlepiej zaspokoiłyby potrzeby pracowników, ale też dałyby stabilizację w zarządzaniu Spółką.

POLREGIO pozostawało w sporze ze Związkami Zawodowymi od czerwca 2023 roku, co w ostatnich miesiącach utrudniało zarządzanie spółką. Wypracowane rozwiązanie jest bardzo dużym sukcesem wszystkich stron zaangażowanych w proces – Zarządu, Strony Społecznej oraz Marszałków 15 województw. Wymagało ono zrozumienia potrzeb pracowników Spółki, otwartego dialogu oraz intensywnej współpracy między stronami.

Ostatecznie podpisane porozumienie zakłada wypłatę jednorazowej gratyfikacji w wysokości 4 000 zł brutto we wrześniu 2024 roku oraz wprowadzenie od kwietnia 2025 roku mechanizmu corocznego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych o poziom inflacji plus 5%.

Wypracowane rozwiązanie pozwoli również organizatorom przewozów zaplanować środki finansowe potrzebne na zaplanowanie budżetów w perspektywie wieloletniej. Pozwoli to na wprowadzenie stabilizacji w relacjach pomiędzy spółką a organizatorem przewozów, która jest bardzo potrzebna w codziennej współpracy.

W czasie obowiązywania porozumienia związki zawodowe gwarantują spokój społeczny, co umożliwi Zarządowi pełne skupienie się na strategicznych z punktu widzenia spółki zagadnieniach - w szczególności kompleksowej transformacji taborowej i modernizacji zapleczy technicznych. Wymiana taboru w spółce to sprawa wagi egzystencjalnej, gdyż do 2035 roku, około 150 jednostek zostanie wycofana z eksploatacji. POLREGIO, jako największy beneficjent konkursu Centrum Unijnych Projektów Transportowych na zakup taboru pasażerskiego ze środków KPO, otrzymało 828 mln złotych dofinansowania.

- Przyznane środki są kroplą w morzu potrzeb, dlatego podejmujemy się wszelkich możliwych działań, aby wykorzystać je w pełni realizując wszystkie 10 inwestycji i o to samo apelujemy do marszałków województw. Jestem ogromnie zadowolony i usatysfakcjonowany wypracowanym kompromisem. Cieszę się, że wysłuchaliśmy potrzeb naszych pracowników oraz ostatecznie udało nam się je spełnić. Ostatnie miesiące to był dla spółki trudny czas, ale wierzę w nasze hasło „Łączą Nas Dobre Relacje” i jestem dumny, że zjednoczenie się we wspólnym celu zaowocowało wypracowaniem korzystnych dla wszystkich efektów – mówi Adam Pawlik, Prezes Zarządu POLREGIO S.A.

Zarząd POLREGIO wprowadzi mechanizm indeksacji do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który jest dokumentem regulującym wynagradzanie u wszystkich pracowników pracujących w spółce.

Podpisane porozumienie jest dla wszystkich ogromnym sukcesem. Za współpracę i zrozumienie potrzeb pracowników szczególnie dziękujemy 15 marszałkom województw, którzy zgodzili się zagwarantować środki finansowe na realizację postanowień porozumienia w najbliższych latach. Dzięki temu pasażerowie mogą mieć pewność realizacji usług przewozowych przez POLREGIO, a nasi pracownicy będą mieli zapewnione godne warunki pracy i płacy, co z pewnością przyczyni się do wzrostu jakości przewozów - dodają władze spółki.

Potrzebujemy SCHRONÓW na czas WOJNY. "Czeka nas CHAOS"

QUIZ. Nic na siłę. Co wiesz o bohaterach nowego filmu?

Pytanie 1 z 10
Jak na imię ma główna bohaterka filmu?